Změna v dostupnosti dětské skupiny.

Změna dostupnosti dětské skupiny v době nouzového stavu a podzimních prázdnin.
 

S účinností od 1.3.2021  se mění dostupnost dětské skupiny od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin dle prázdninového provozu uvedeného v popisu realizace. Tato dostupnost je plánována, až do plného otevření škol našich klientů.

Změny v registraci denního stacionáře Klokan

K 1.7.2020 došlo k zásadní změně v rozsahu poskytování sociálních služeb. Došlo ke vzniku samostatné dětské skupiny o okamžité kapacitě osm dětí ve věku od 7 do 15 let. Celková okamžitá kapacita stacionáře se tak v níže stanovené provozní době zdvojnásobila na 16 uživatelů.
 


Registrace na 4 ročník

Z domova

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

 • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
 • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
 • IČO: 024 30 428
 • Zřizovatel : Královehradecký kraj
 • Okamžitá kapacita sociální služby 8 uživatelů z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory.
 • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
 • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením.

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 

Popis realizace Denního stacionáře Klokan

 

 • Poslání

Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

 

 • Cíle

               Dlouhodobý cíl

Cílem organizace pro rok 2020 je nastavit funkční kontrolní mechanismy organizace.

Vymezit úlohu správní a dozorčí rady.

Funkčně stanovit zástup ředitele v případě dlouhodobé nepřítomnosti.

Dořešit aktualizaci inventarizačních postupů a převzetí majetku ze zrušeného Klubu Klokánek. Stanovit osoby odpovědné za kontroly.

 

               Cíle orientované na uživatele

Rozvíjet samostatnost a soběstačnost uživatelů.

Vytvářet individuální plán odpovídající potřebám uživatele a jeho přáním.

 

               Cíle orientované na službu

Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatele.

Rozvíjet a naplňovat standardy kvality služby.

Spolupracovat s ostatními poskytovateli, institucemi a přirozenými zdroji.

 

 • Dostupnost sociální služby

 Provozní doba ambulantní formy poskytování:

Pondělí    7.00 – 18.00

Úterý      7.00 – 18.00

Středa    7.00 – 18.00

Čtvrtek   7.00 – 18.00

Pátek      7.00 – 18.00

 

               Provozní doba pro samostatnou dětskou skupinu v období  prázdnin:

Pondělí:    7:00 - 18:00

Úterý:      7:00 - 18:00

Středa:     7:00 - 18:00

Čtvrtek:    7:00 - 18:00

Pátek:       7:00 - 18:00

           

            Provozní doba pro samostatnou dětskou skupinu ve školním roce:

Pondělí:     14:00 - 18:00

Úterý:        14:00 - 18:00

Středa:      14:00 - 18:00

Čtvrtek:     14:00 - 18:00

Pátek:        14:00 - 18:00

 

 

 • Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita sociální služby 16 uživatelů.

 

            Z toho:

Okamžitá kapacita pro denní stacionář 8 uživatelů, z toho max. 4 klienti s vysokou mírou podpory.

            Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min. podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.

Okamžitá kapacita samostatné dětské skupiny 8 uživatelů od 7 do 15 let.

 

 • Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci

            Cílová skupina klientů:

Osoby s mentálním postižením, včetně osob s PAS.

            Věková kategorie klientů:

Osoby ve věku od 7 let.

 

 • Principy poskytování služby

INDIVIDUALITA – berou klienta takového, jaký je.

RESPEKT – berou klienta jako partnera.

MOŽNOST VÝBĚRU – klient může říkat svůj názor, říkat, v čem chce pomoc a v čem ne.

BEZPEČNOST – zajistí, aby se klient cítil bezpečně.

POMOC – pomáhají ve věcech, které klient nezvládá, ale nedělají věci, které klient dokáže sám.

PODPORA – budou klienta podporovat, aby mohl dělat stejné věci, jako dělají lidé stejně staří, jako on.

SAMOSTATNOST – vedou klienta k tomu, aby co nejvíc věcí zvládl sám, aby byl co nejvíc samostatný a nemuseli mu pomáhat ostatní lidé.

SPOLUPRÁCE – pracovníci budou spolupracovat s rodinou klienta, blízkými lidmi či jinými institucemi, pokud si to bude klient přát.

DŮSTOJNOST – pracovníci budou služby poskytovat tak, aby se klient cítil dobře a nebyla snižována jeho důstojnost.

 

 • Nabízené činnosti denního stacionáře

            Služby jsou poskytovány v souladu s:

 • Standardy kvality sociálních služeb,
 • Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění,
 • Vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění
 • Listinou základních práv a svobod,
 • Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením,
 • V souladu s vnitřními předpisy stacionáře,
 • Smlouvou o poskytování sociální služby,
 • Osobními potřebami definovaných v individuálním plánu.

Nabízené aktivity:

Socioterapeutické činnosti – Nácvik nákupů, úklidů, vaření, Nácvik péče o domácnost

Podpora při sportovních aktivitách

Muzikoterapie

Zahradní práce

Nácvik šití

 

 

Fakultativní činnosti nejsou účtovány.

Aktuální ceník služeb je zveřejněn na webu URL: http://www.klubklokanek.eu

Nabízené činnosti jsou klientům účtovány po minutách.

 

 

 • Jednání se zájemcem o službu

- S každým zájemcem o sociální službu je jednáno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků přihlédnutím k možnostem organizace.

- Pokud není uživatel schopen verbální komunikace, využívají se jiné možnosti komunikace (kývnutí hlavou, projev libosti či nelibosti zvukem, obrázky apod.) a přítomnost pečující osoby.

Zájemce je seznámen s provozem stacionáře a se službami, které mu můžeme nabídnout, s ceníkem služeb. Poté je proveden prostory zařízení.

 

-           Pokud zájemce projeví o službu zájem, je pozván k osobnímu pohovoru (sociální šetřšení). Pohovor probíhá v prostorách zařízení (dle potřeb zájemce, počtu osob přítomných při jednání nebo dle toho, zda jsou v zařízení přítomni uživatelé, může rozhovor probíhat v kanceláři, v dílně nebo relaxační místnosti). Rozhovor vede vedoucí sociální služby nebo sociální pracovník.

-           Před zahájením samotného jednání se zájemcem o službu je nejprve zjištěno, zda zájemce spadá do cílové skupiny, zda poskytujeme služby, o které má zájem. Zjistíme, zda má zájemce opatrovníka.

-           Jednání musí být pro zájemce příjemné, na principu vzájemné důvěry mezi zájemcem a zaměstnanci stacionáře. K zájemci se přistupuje citlivě, s ohledem na jeho individualitu, pracovníci stacionáře jsou empatičtí, jednají tak, aby zájemce všemu porozuměl, tedy na úrovni jeho rozumových schopností. Během rozhovoru si ověřují, zda zájemce všemu rozumí.

-           Zájemce je seznámen s provozem stacionáře a se službami, které mu můžeme nabídnout, s ceníkem služeb. Poté je proveden prostory zařízení.

-           Během rozhovoru jsou zjištěny obecné cíle zájemce, proč chce naše služby využívat, čeho by chtěl dosáhnout, s čím mu můžeme pomoci.

 

 • Odmítnutí zájemce o službu

Zájemce o sociální službu Denního stacionáře Klokan, lze odmítnout jen v případech:

 

 1. Žadatel(ka) o službu není cílovou skupinou denního stacionáře.
 2. Žadatel(ka) požaduje služby které denní stacionář neposkytuje.
 3. V případě naplnění kapacity.

 

Důvod odmítnutí musí být žadateli vždy uveden ústně. Pokud to vyžaduje žadatel, tak i písemně.

Pokud je zájemce odmítnut z důvodu naplnění kapacity, je jeho žádost zařazena do registru zájemců o službu. V případě, že se uvolní ve stacionáři místo, je postupováno podle pořadníku v registru zájemců o službu (od nejdéle uvedených v registru)

 

Odmítnutí zájemci jsou evidováni i s důvodem odmítnutí.  Zájemci, kterého nelze přijmout z výše uvedených důvodů, je poskytnuto základní poradenství a je informován o dalších možnostech u jiných poskytovatelů.

 

Druhá fáze jednání se zájemcem o službu – sociální šetření

-             V případě toho, že má zájemce skutečně zájem využívat služeb Denního stacionáře Klokan a není důvod ho odmítnout, proběhne sociální šetření.

 

Uzavírání smlouvy

Smlouva se uzavírá v písemné formě a uzavírání smlouvy se účastní žadatel, soudem stanovený opatrovník, sociální pracovník a pracovník v přímé péči.

Vzor smlouvy je předkládán žadateli při druhém sociálním šetření.

 

 • Stížnosti:

Stížnost na služby poskytované denním stacionářem mohou podávat uživatelé služeb, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci a osoby, které si uživatel sám zvolí (tj. osoby, které o podání stížnosti za jeho osobu požádá)

Stížnost je každé podání, které stěžovatel sám za stížnost považuje, bez ohledu na názor pracovníka.

Je možné podat stížnost i na ostatní uživatele. Předmětem stížnosti může být i problém mimo zařízení (např. fyzické bariéry pro pohyb v okolí zařízení apod.). Pokud nemůže zařízení problém vyřešit samo, postoupí tuto stížnost příslušné osobě nebo instituci. O tomto postupu informuje stěžovatele.

Stížnosti mohou být podávány ústní i písemnou formou (včetně e-mailu). Za uživatele s obtížemi

v komunikaci může vystupovat jeho opatrovník, jiný uživatel nebo jakákoliv jím zvolená osoba. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše pracovník zápis, který předloží stěžovateli k podpisu (pokud je toho schopen). Písemná stížnost může být osobně doručena do kanceláře zařízení, zaslána poštou (adresa je v záhlaví) nebo vhozena do schránek důvěry. Písemná stížnost může být i anonymní.

Stížnost je možno podat jakémukoliv pracovníku zařízení a ten je povinen ji oznámit nebo předat vedoucímu pracovníku v sociálních službách.

Stížnost je možno podat kdykoliv v průběhu provozní doby.

Prostředí:
Prostory denního stacionáře se nacházejí v centru města v přízemí rodinného domu. Veškeré prostory přízemí jsou bezbariérové. Prostory prvního podlaží, jsou přístupné pouze po schodišti.

Zařízení je rozděleno na sekce, z nichž každá je určena na jinou činnost. Zařízení využívá přízemí a první podlaží. V přízemí jsou šatny zaměstnanců, 2 sklady a prádelna a sociální zařízení, místnost na tvoření, jídelna, cvičná kuchyň, výlevka, dílny, úklidová místnost, 3 sociální zařízení a vana, místnost na odpočinek, muzikoterapii.

Na prvním podlaží se nachází kancelář ředitele a sociální pracovnice, dále pak denní místnost dětské skupiny.

 

Zpracoval:                                                       Bc. Petr Jakl

Účinnost dokumentu od:                                  1.6.2020

Datum:                                                           28.5.2020

Schválil:                                                          Bc. Petr Jakl – ředitel

 

 

 

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Nová vinotéka, Hořice

Děkujeme za podporu

Pilulka Lékárna, Hořice

Děkujeme za podporu

Pivovar JungBerg, s.r.o., Hořice

Děkujeme za podporu

Potraviny Švamberk, Hořice

Děkujeme za podporu

Tabák Traficon, Hořice

Děkujeme za podporu

Cukrárna Laušman, Miletín

Děkujeme za podporu

de-park s.r.o., Miletín

Děkujeme za podporu

Mýdlárna Rozmarýnka, Řečice

Děkujeme za podporu

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

MAS Podchlumí

Děkujeme za podporu

Mototiger - Miletín

Děkujeme za podporu

PrimaDrogerie - Hořice

Děkujeme za podporu

Drogerie Teta Hořice

Děkujeme za podporu

Replac Hořice

Děkujeme za podporu

Papírnictví Svoboda - Hořice

Děkujeme za podporu

Vinotéka na rohu - Eva Vokatá

Děkujeme za podporu

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky