test Denní stacionář KLOKAN

Sociální služby

Denní stacionář Klokan o.p.s.
Janderova 436,
Hořice 508 01

Popis realizace

Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

Cílem organizace je nadále hledat možnosti zapojení organizace do struktury sociálních služeb v Hořicích.

Cílem služby:

Dostupnost sociální služby

Provozní doba pro dospělou skupinu

Provozní doba pro dětskou skupinu

Pondělí                7.00 – 18.00

Úterý                   7.00 – 18.00

Středa                 7.00 – 18.00

Čtvrtek                7.00 – 18.00

Pátek                  7.00 – 18.00

Pondělí:              7:00 - 18:00

Úterý:                 7:00 - 18:00

Středa:               7:00 - 18:00

Čtvrtek:              7:00 - 18:00

Pátek:                 7:00 - 18:00

Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita sociální služby 18 uživatelů.

Z toho: Okamžitá kapacita pro denní stacionář 18 uživatelů, z toho max. 4 klienti s vysokou mírou podpory. Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min. podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.

V době školních prázdnin bude upřednostňována dětská skupina ve věku od 7 do 15 let do okamžité kapacity 10 klientů.

Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci:

Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením, včetně osob s PAS.

Věková kategorie klientů: Osoby ve věku od 7 let.

Principy poskytování služby

Poskytované služby

V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 Služba je poskytována v souladu s platnou legislativou zejména:

• Zákon O sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.: 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Standardy kvality sociálních služeb
• Listinou základních práv a svobod
• Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením atd.
• Úmluvou o právech dítěte,
• Dalšími platnými interními předpisy a směrnicemi DS Klokan.
A na základě osobních potřeb uživatelů, jejich osobních cílů specifikovaných v individuálním plánu.

 

Fáze jednání se zájemcem o službu

První kontakt:

Jak již bylo výše uvedeno, probíhá prvotní kontakt telefonicky, e-mailem i osobní návštěvou.

Jednání se zájemcem o službu:

Před samotným jednáním se zájemcem je nutné zjistit, zda žadatel spadá do cílové skupiny. U dospělých žadatelů je zjišťováno případné omezení způsobilosti v právních úkonech. U dětských žadatelů ve většině případů vyžadujeme přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. Při samotném jednání se jsou předběžně domluveny činnosti, o které by měl žadatel zájem. Vždy je nutné ověřit možnost navštěvování jednotlivých činností, vzhledem k objednávce ostatních uživatelů s ohledem na okamžitou kapacitu služby. Na základě tohoto nabídneme možnosti návštěv. Celkové vedení komunikace je však uzpůsobeno, tak, aby pro zájemce byly informace podávány srozumitelně (např. pomocí obrázků, piktogramů). Tempo rozhovoru je uzpůsobeno možnostem klienta.

Cílem jednání se zájemcem o službu je najít takové řešení nepříznivé sociální situace, aby klient mohl co nejdéle využívat terénní, případně ambulantní sociální služby, přičemž se nepředpokládá ztráta jeho stávající soběstačnosti.

V průběhu rozhovoru je zjišťováno, zda žadatel souhlasí s docházením do sociální služby. V případě, že je vysloven nesouhlas, jednání se zájemcem o službu končí. Jednání se zájemcem se může konat i opakovaně, pokud nás žadatel, opatrovník nebo zákonný zástupce znovu kontaktuje.

Žádost o poskytnutí sociální služby:

Již při prvotním jednání zájemce o službu, může být projeven zájem o podání žádosti. Žádost je předána v papírové podobě nebo je možné ji získat na webových stránkách DS Klokan, záložka „pro zájemce“. V případě, že je zájemce o službu omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nutné doložit kopii rozhodnutí soudu nejdéle v den uzavření smlouvy.

Náležitosti žádosti jsou:

Žádost o poskytování sociální služby musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele, pokud není ze zdravotních důvodů indisponován. Přijetí žádosti však není podpisem podmíněno, vůli klienta k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby ověřuje sociální pracovník na sociálním šetřením.

V případě, že žádost není kompletně vyplněna a chybějící informace nejsou dodány ve stanovené lhůtě, je žádost vyřazena. Tato informace je žadateli sdělena dopisem.

Sociální šetření:

Sociální šetření se zájemcem o službu je provedeno do 15 dnů od podání žádosti. Je to první podklad, který slouží pro uzavření Smlouvy. Žadatel je vždy přítomen rozhovoru, aby se předešlo situaci „o žadateli bez žadatele“. Cílem sociálního šetření je definovat potřeby, které budou saturovat potřeby žadatele v DS Klokan. Sociální šetření je vedeno rozhovorem s žadatelem o službu, případně jeho opatrovníkem či pečující osobou a pozorováním.

V průběhu sociálního šetření sociální pracovník vyplňuje sociální dotazník. V údajích pro poskytování služby jsou také zjišťovány pravidla náležitého dohledu ve vnitřních a vnějších prostorech, důležité informace a pravidla komunikace. Dle zjištěných informací, lze stanovit předpokládané úkony poskytované služby a definici cíle spolupráce. Dalším cílem je zjistit schopnost sebeobsluhy žadatele, aby nedocházelo v průběhu poskytnutí služby k „přepečovávání“ žadatele, ale aby byly v maximální možné míře zachovány a rozvíjeny jeho schopnosti.

V případě, že má žadatel problémy s komunikací, je vhodné, aby při šetření byla přítomna osoba, která zná daná komunikační specifika žadatele a dokáže informace zprostředkovat jak žadateli, tak sociálnímu pracovníkovi, který vede šetření.

Na základě předpokládaných úkonů poskytované služby, lze určit i přibližnou měsíční cenu za služby. Žadateli je také předán ceník za poskytované služby.

Žadatel o službu je seznámen se vzorem smlouvy o poskytnutí služby, včetně příloh. Pravdivost získaných informací je stvrzena podpisy žadatele/jeho zástupce a sociálního pracovníka, provádějícího šetření.

Na konci sociálního šetření je žadatel seznámen s dalším postupem zpracování jeho žádosti. Pokud je volná kapacita je domluven datum, od kterého může klient využívat služeb DS Klokan a datum uzavření smlouvy. V případě, že je naplněna kapacita klientů, je žadatel písemně informován o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů o službu. Pokud žadatel o službu není cílovou skupinou DS Klokan, je o této skutečnosti také písemně vyrozuměn. O přijetí žadatele do služby rozhoduje ředitel organizace, sociální pracovník a vedoucí služby.

Důvody odmítnutí služby

Důvody odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytnutí služby jsou legislativně vymezeny v § 91 odst. 3 zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Pokud poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí služby, je o tom žadatel písemně vyrozuměn ve lhůtě 15 dnů od provedení sociálního šetření. Dopis je odeslán na adresu, kterou žadatel uvedl v žádosti jako adresu, kde se skutečně zdržuje

Přijetí žadatele

Přestože žadatel o službu splňuje podmínky přijetí, ale DS Klokan službu nemůže službu poskytnout z důvodu naplněné kapacity, je o tom žadatel vyrozuměn dopisem ve lhůtě 15dnů ode dne provedení sociálního šetření. Žádost je nadále vedena jako aktivní v evidenci žadatelů o poskytnutí služby.

Evidence žadatelů o službu

Žádosti o přijetí do služby jsou evidovány v elektronické podobě v programu Cygnus2. Papírová podoba žádostí je vedena u sociálního pracovníka. V případě, že se v DS Klokan uvolní místo pro přijetí dalšího klienta, je nový klient vybrán ve lhůtě 5 dnů od uvolnění kapacity. Jestliže od provedeného sociálního šetření uplyne lhůta delší než 1 rok, vyhrazuje si poskytovatel služby provést druhé sociální šetření ve kterém si aktualizuje informace o klientovi.

Uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby:

Nejprve je stanovena objednávka časové dostupnosti služby a datum započetí poskytování služby. Definována je rovněž objednávka služeb dle základních činností pro poskytování sociálních služeb v denním stacionáři a forma úhrady. Zde může dojít k omezení časové dostupnosti stacionáře, a to z důvodu naplnění okamžité kapacity na jednotlivých činnostech. Např. muzikoterapie je obsazena objednávkou 8 uživatelů. Tím je naplněna registrovaná okamžitá kapacita DS Klokan, nelze tedy úkon muzikoterapie sjednat. V případě zájmu, je možno úkon nabízet při uvolnění okamžité kapacity činnosti, případně Dohodu aktualizovat, pokud se kapacita dlouhodobě uvolní.

Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby (dále jen Dohoda) je pouze rámcovým dokumentem, který slouží k rozložení klientů na službu v rámci okamžité kapacity stacionáře dle registrace. V případě náhlé potřeby, jsou v rámci okamžité kapacity poskytovány základní činnosti v plném rozsahu dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a vyhlášky č. 505/20008 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů. Např.: Uživatel je naprosto soběstačný v úkonech osobní hygieny – nemá úkon sjednán v Dohodě. Dojde-li u něj k přechodnému zhoršení zdravotního stavu (zlomená ruka), jsou potřebné úkony k zajištění pomoci poskytovány, dle potřeb uživatele, i když není sjednán. Pokud je změna trvalého charakteru musí být Dohoda aktualizována.

 Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána vždy za přítomnosti žadatele, případně zákonného zástupce. Má-li žadatel stanoveného zákonného zástupce je jednání se zájemcem o službu vedeno tak, aby byl žadatel jeho součástí.  Smlouva je předkládána ve dvou vyhotoveních a za její obsahovou správnost je odpovědný sociální pracovník pověřený uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytování sociální služby je podepsána žadatelem, případně jeho stanoveným zástupcem a ředitelem DS Klokan, případně pověřeným zástupcem na základě ověřené plné moci.

 Stížnosti

Stížnost na služby poskytované denním stacionářem mohou podávat uživatelé služeb, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci a osoby, které si uživatelé zvolí (tj. osoby, které uživatelé požádají o podání stížnosti za jejich osobu).

Za uživatele s obtížemi v komunikaci může vystupovat jeho opatrovník, jiný uživatel nebo jakákoliv jím zvolená osoba.

Stížnost je jakékoliv projevení nespokojenosti při poskytování sociální služby. Sociální pracovník a ředitel organizace vyhodnotí každý případ a stanoví, zda se jedná o podnět ke zlepšení sociální služby, nebo stížnost.

Podnět = projevení nespokojenosti s poskytováním služby. Je zpracován zápis do záznamů v individuálním plánu a je řešen při poradách a aktualizacích individuálního plánování.

Stížnost může být podána na jednání pracovníků, klientů, nedostatky prostředí, nedostatky vyúčtování a úhrad služby. Řešena je vedoucím služby a v případě potřeby ředitelem organizace. Z ústních stížností je pořízen zápis. Každá stížnost je evidována v evidenci stížností.

 

Adresa

Telefonní kontakt; E-mail

Odpovědný pracovník

Denní stacionář Klokan

Janderova 436

508 01 Hořice

Tel.:        725 977 228

E-mail:   jakl@klubklokanek.eu

Bc. Petr Jakl

Ředitel

Tel.:        771 189 466

E-mail:   ersilova@klubklokanek.eu

Zuzana Eršilová

Sociální pracovník

Tel.:        771 197 444

E-mail:  engova@klubklokanek.eu

Kristýna Engová

Vedoucí služby

MěÚ Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Tel.:       492 105 468

E-mail: raisova@horice.org

Bc. Vendulka Raisová

Vedoucí odboru

KÚ, KHK, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 817 320

e-mail:j.vitvar@kr-kralovehradecky.cz

Ing., Mgr. Jiří Vitvar.

Vedoucí oddělení

Sídlo Kanceláře Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Tel.: 542 542 888

E-mail: podatelna@ochránce.cz

JUDr. Stanislav Křeček

Veřejný ochránce práv

 

Základní poradenství

-  Základní sociální poradenství poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. 

-    Základní sociální  poradenství obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.   Služba se poskytuje bezúplatně.

-  Pracoviště pro základní sociální poradenství je umístěno v bezbariérovém objektu Janderova 436, Hořice

-  Základní sociální poradenství je poskytováno ambulantně 

-   Pracoviště je vybaveno standardní kancelářskou technikou a je přizpůsobeno potřebám osob se zdravotním postižením.

-    V rámci základního sociálního poradenství jsou uživateli a jejich zákonným zástupcům poskytnuty všechny relevantní informace směřující k řešení jeho sociální situace prostřednictvím sociální služby včetně informace o možnosti výběru druhu sociálních služeb podle jeho potřeb a o jiných formách pomoci, které jsou upraveny v ČR příslušnými právními předpisy.

-   Cílem poradenství je využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě jak u zdravotně postižených dětí a mládeže, tak i u jejich rodin.

- Naší snahou  je všemi prostředky přispět k tomu, aby rodina se zdravotně postiženým nebo samotná zdravotně postižená osoba získala všechny možné informace umožňující optimální vyřešení sociální situace a zařazení do života zdravé společnosti.

 

S důvěrou se můžete obrátit na sociálního pracovníka Bc. Petra Jakla na tel. č. 725 977 228

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Podpořte nás