test Denní stacionář KLOKAN

Sociální služby

Popis realizace

Poslání Posláním odhlehčovací sociální služby Emu je poskytování sociálních služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, který umožní pečujícím osobám v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, umožnit jim dlouhodobý odpočinek a poskytnout možnost realizovat své potřeby, s vědomím že je o jejich blízké řádně postaráno. 

Cíle odlehčovací služby:

Dostupnost sociální služby:

Sociální služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kapacita sociální služby:

Kapacita služby jsou 3 klienti. Objednávky na odlehčovací službu jsou přijímány od ledna na celý následující rok. V době školních prázdnin budou upřednostňovány žadatelé ve věku od 7 do 15 let.

Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením, včetně osob s PAS. Věková kategorie klientů: Osoby ve věku od 7 let.

Principy poskytování služby:

Poskytované služby:

V odlehčovací službě Emu se poskytují pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Služba je poskytována v souladu s platnou legislativou zejména:

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemci o odlehčovací službu mohou kontaktovat sociální pracovnici několika způsoby – telefonicky, emailem, osobně nebo písemně dopisem. Na základě poptávky o službu poskytne sociální pracovník základní informace o službě. Případně poskytne základní sociální poradenství, které by mělo vést k řešení nepříznivé sociální situace zájemce o službu.

Fáze jednání se zájemcem o službu:

První kontakt:

Jak již bylo výše uvedeno, probíhá prvotní kontakt několika způsoby. Stávající klienti stacionáře, respektive jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovníci) projeví zájem o službu osobně.

Jednání se zájemcem o službu:

U zájemců o službu, kteří nejsou klienti denního stacionáře klokan je nutné ještě před samotným jednáním zjistit, zda žadatel spadá do cílové skupiny, které je služba poskytována. Zároveň se sociální pracovník domlouvá o případném volném termínu, kdy zájemce potřebuje sociální službu využít. V případě shody poptávky zájemce s volnou kapacitou služby se přejde k dojednání podání žádosti a k domluvení termínu sociálního šetření. Pokud se poptávka zájemce o službu neshoduje s volnou kapacitou služby, jsou zájemci nabídnuty nejbližší volné termíny.

Žádost o poskytnutí sociální služby:

Žádost je možné získat na webových stránkách www.klubklokanek.eu. V případě, že je zájemce o službu omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nutné doložit kopii rozhodnutí soudu, a to nejdéle v den uzavření smlouvy.

Náležitosti žádosti jsou:

V případě, že žádost není kompletně vyplněna a chybějící informace nejsou dodány ve stanovené lhůtě, je žádost vyřazena a vrácena žadateli dopisem.

Sociální šetření:

Sociální šetření se zájemcem o službu je provedeno nejdéle do 15 dnů od podání žádosti. Jedná o podklad, který slouží pro uzavření Smlouvy. Žadatel je vždy přítomen rozhovoru, aby se předešlo situaci „o žadateli bez žadatele“.

Cílem sociálního šetření je identifikovat zvyky zájemce o službu a definovat potřeby, které budou v rámci pobytu na odlehčovací službě saturovány. Sociální šetření je vedeno rozhovorem s žadatelem o službu, případně jeho opatrovníkem či pečující osobou a pozorováním.

V průběhu sociálního šetření sociální pracovník vyplňuje záznam z jednání se zájemcem o službu. V záznamu ze sociálního šetření je popsána nepříznivá situace klienta. Součástí záznamu je popis pravidel náležitého dohledu ve vnitřních a vnějších prostorech, důležité informace a pravidla komunikace. Zároveň je zjišťována schopnost sebeobsluhy žadatele, aby nedocházelo k „přepečovávání žadatele“, ale nadále byly rozvíjeny jeho schopnosti. Dle zjištěných informací, lze definovat cíl spolupráce.

V průběhu rozhovoru sociální pracovník ověřuje souhlas s poskytováním odlehčovací služby. V případě, že je vysloven nesouhlas, jednání se zájemcem o službu končí. Jednání se zájemcem se může konat i opakovaně, pokud nás žadatel, opatrovník nebo zákonný zástupce znovu kontaktuje.

V případě, že má žadatel problémy s komunikací, je vhodné, aby při šetření byla přítomna osoba, která zná daná komunikační specifika žadatele a dokáže informace zprostředkovat jak žadateli, tak sociálnímu pracovníkovi, který vede šetření. Zájemci o službu je předán ceník za poskytované služby je a seznámen se vzorem smlouvy o poskytnutí služby (oboje také k nahlédnutí na www.klubklokanek.eu). Získané informace jsou stvrzeny podpisy žadatele, další osobou přítomnou na sociálním šetření a sociálního pracovníka odlehčovací služby. Na konci sociálního šetření je žadatel seznámen s dalším postupem zpracování žádosti.

V případě, že termín nástupu klienta je více než 6 měsíců od provedení sociálního šetření, bude sociální šetření zpracováno pro potřeby vyhodnocení žádosti a nepříznivé sociální situace klienta. Ke zjištění aktuálních informací o klientovi bude druhé sociální šetření provedeno nejdéle 1 měsíc před nástupem do služby.

Výjimkou je situace, kdy se bude jednat o zájemce o službu, který bude odlehčovací službu využívat opakovaně. U klientů denního stacionáře Klokan, kteří mají pravidelnou docházku bude provedeno pouze 2. sociální šetření.

Pokud žadatel o službu není cílovou skupinou DS Klokan, je o této skutečnosti také písemně vyrozuměn a žádost je vyřazena. O přijetí žadatele do služby rozhoduje ředitel organizace, vedoucí služby a sociální pracovník.

U dětských žadatelů je sociální šetření vedeno za přítomností žadatele a jeho zákonného zástupce. U dospělých žadatelů je zjišťováno případné omezení způsobilosti v právních úkonech. Kromě žadatele může být sociálnímu šetření přítomna pečující nebo jiná blízká osoba. 

Důvody odmítnutí služby:

Zájemce o službu může být odmítnut na základě ust. § 91 odst. 3 zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu:

Pokud poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí služby, je o tom žadatel písemně vyrozuměn ve lhůtě 10 dnů od provedení sociálního šetření.

Přijetí žadatele:

Přijetí žadatele do služby je potvrzeno telefonicky nebo e-mailem. Klient je po příjezdu do služby přivítán pracovníkem odlehčovací služby, který bude zároveň jeho klíčovým pracovníkem klienta a je uveden do pokoje. Pracovník provede klienta prostory odlehčovací služby a denního stacionáře. Samotné ubytování provede klient za pomoci rodinných příslušníků nebo s pomocí klíčového pracovníka.

Klíčový pracovník spolu se sociálním pracovníkem sestaví s klientem individuální plán péče, dle kterého je služba poskytována. Klientům odlehčovací služby je umožněno zúčastnit se aktivit odehrávající se v denním stacionáři. V případě, že o tuto možnost projeví zájem, je jim představena nabídka aktivit. Jakékoli změny v dohodnutém režimu péče je třeba předem písemně oznamovat pracovníkům služby tak, aby byla zajištěna strava, dostatečná aktuální kapacita lůžková a personální. Dle těchto informací se na konci měsíce provádí vyúčtování služby.

Evidence žadatelů o službu:

Sociální pracovník eviduje žádosti o přijetí do služby a vykonává sociální šetření. Žádosti o přijetí do služby je možné podat od ledna na celý následující kalendářní rok. O přijetí do služby rozhoduje ředitel organizace, vedoucí služby a sociální pracovník s ohledem na základě informací získaných na sociálním šetření. Nepříznivá sociální situace je hodnocena na základě stanovených kritérii služby. Odlehčovací služba preferuje dlouhodobé pobyty od 7 dnů výše a na jednom lůžku a dlouhodobé rekondiční pobyty u klientů s chováním náročným na péči. V době prázdnin jsou také upřednostňovány klienti ve věku od 7 do 15 let.

Uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby:

Dle domluveného termínu poskytování služby je připravena smlouva o poskytnutí pomoci. Nejdéle v den nástupu zájemce do služby je uzavírána smlouva o poskytnutí pomoci, a to za přítomnosti žadatele (zákonný zástupce / opatrovník).

Náležitosti smlouvy o poskytnutí pomoci:

Smlouva o poskytování sociální služby je podepsána žadatelem (zákonným zástupce / opatrovník) a ředitelem Denního stacionáře Klokan o.p.s. Jednání se zájemcem o službu je vždy vedeno tak, aby byl klient jeho součástí a nedocházelo k situaci „o žadateli bez žadatele“. Smlouva je předkládána ve dvou vyhotoveních a za její obsahovou správnost je odpovědný sociální pracovník pověřený uzavřením smlouvy.

Úhrada za poskytované služby:

Veškeré sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provádějící vyhlášku zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za sociální službu se skládá:

Ukončení poskytovaní služby:

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, maximálně na 6 měsíců a končí uplynutím smluvené doby. Poskytovatel může službu ukončit z důvodů uvedených ve smlouvě. Klient může službu ukončit bez udání důvodu.

Stížnosti:

Stížnost na služby poskytované denním stacionářem mohou podávat uživatelé služeb, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci a osoby, které si uživatelé zvolí (tj. osoby, které uživatelé požádají o podání stížnosti za jejich osobu).

Podnět = projevení nespokojenosti s poskytováním služby. Je zpracován zápis do záznamů v individuálním plánu a je řešen při poradách a aktualizacích individuálního plánování.

Stížnost může být podána na jednání pracovníků, klientů, nedostatky prostředí, nedostatky vyúčtování a úhrad služby. Řešena je vedoucím služby a v případě potřeby ředitelem organizace. Z ústních stížností je pořízen zápis. Každá stížnost je evidována v evidenci stížností.

Adresa

Telefonní kontakt; E-mail

Odpovědný pracovník

Denní stacionář Klokan

Janderova 436

508 01 Hořice

Tel.:        725 977 228

E-mail:   jakl@klubklokanek.eu

Bc. Petr Jakl

Ředitel

Tel.:        771 189 466

E-mail:   ersilova@klubklokanek.eu

Zuzana Eršilová

Sociální pracovník

Tel.:        771 197 444

E-mail:  engova@klubklokanek.eu

Kristýna Engová

Vedoucí služby

MěÚ Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Tel.:       492 105 468

E-mail: raisova@horice.org

Bc. Vendulka Raisová

Vedoucí odboru

KÚ, KHK, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 817 320

e-mail:j.vitvar@kr-kralovehradecky.cz

Ing., Mgr. Jiří Vitvar.

Vedoucí oddělení

Sídlo Kanceláře Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Tel.: 542 542 888

E-mail: podatelna@ochránce.cz

JUDr. Stanislav Křeček

Veřejný ochránce práv

Prostředí:

Odhlehčovací služba je poskytována v budově Denního stacionáře. V této budově byl vytvořen byt typu 2+1. Odlehčovací služba samostatné sociální zařízení. Klienti mají k dispozici také pračku se sušičkou, která se nachází v prostorách stacionáře. Pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem, psacím stolem, židlí, šatní skříní a botníkem. Součástí jednolůžkového pokoje je společná kuchyňská linka s ledničkou. Zde si klienti mohou připravit celodenní stravu, pokud neprojeví zájem o zprostředkování obědů od odlehčovací služby. Obědy odlehčovací služba nezajišťuje během víkendů a svátků. Snídaně a večeře si klienti připravují sami (s pomocí asistentů). Byt se nachází v patře budovy a nemá bezbariérově upravený přístup.

Venkovní prostory:

V těchto místech se nachází zastíněné sezení. Na travnaté ploše je umístěna trampolína a hamaky na odpočinek. V prvním patře se nachází terasa, kterou je možné využívat za příznivého počasí.

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Podpořte nás