Sociální služby

 

Popis realizace Denního stacionáře Klokan

 Poslání

Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

 Cíle

 Dlouhodobý cíl

Cílem organizace pro rok 2020 je nastavit funkční kontrolní mechanismy organizace.

Vymezit úlohu správní a dozorčí rady.

Funkčně stanovit zástup ředitele v případě dlouhodobé nepřítomnosti.

Dořešit aktualizaci inventarizačních postupů a převzetí majetku ze zrušeného Klubu Klokánek. Stanovit osoby odpovědné za kontroly.

 

 Cíle orientované na uživatele

Rozvíjet samostatnost a soběstačnost uživatele.

Vytvářet individuální plán odpovídající potřebám uživatele a jeho přáním.

 

Cíle orientované na službu

Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatele.

Rozvíjet a naplňovat standardy kvality služby.

Spolupracovat s ostatními poskytovateli, institucemi a přirozenými zdroji.

Dostupnost sociální služby

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

Pondělí            7.00 – 18.00

Úterý               7.00 – 18.00

Středa              7.00 – 18.00

Čtvrtek             7.00 – 18.00

Pátek               7.00 – 18.00

Provozní doba pro samostatnou dětskou skupinu v období letních prázdnin:

Pondělí:           7:00 - 18:00

Úterý:              7:00 - 18:00

Středa:             7:00 - 18:00

Čtvrtek:            7:00 - 18:00

Pátek:              7:00 - 18:00

Provozní doba pro samostatnou dětskou skupinu ve školním roce:

Pondělí:           14:00 - 18:00

Úterý:              14:00 - 18:00

Středa:             14:00 - 18:00

Čtvrtek:            14:00 - 18:00

Pátek:              14:00 - 18:00

 

 Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita sociální služby 16 uživatelů.

  Z toho:

Okamžitá kapacita pro denní stacionář 8 uživatelů, z toho max. 4 klienti s vysokou mírou podpory.

            Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min. podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.

Okamžitá kapacita samostatné dětské skupiny 8 uživatelů od 7 do 15 let.

 Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci

 Cílová skupina klientů:

Osoby s mentálním postižením, včetně osob s PAS.

Věková kategorie klientů:

Osoby ve věku od 7 let.

 Principy poskytování služby

INDIVIDUALITA – berou klienta takového, jaký je.

RESPEKT – berou klienta jako partnera.

MOŽNOST VÝBĚRU – klient může říkat svůj názor, říkat, v čem chce pomoc a v čem ne.

BEZPEČNOST – zajistí, aby se klient cítil bezpečně.

POMOC – pomáhají ve věcech, které klient nezvládá, ale nedělají věci, které klient dokáže sám.

PODPORA – budou klienta podporovat, aby mohl dělat stejné věci, jako dělají lidé stejně staří, jako on.

SAMOSTATNOST – vedou klienta k tomu, aby co nejvíc věcí zvládl sám, aby byl co nejvíc samostatný a nemuseli mu pomáhat ostatní lidé.

SPOLUPRÁCE – pracovníci budou spolupracovat s rodinou klienta, blízkými lidmi či jinými institucemi, pokud si to bude klient přát.

DŮSTOJNOST – pracovníci budou služby poskytovat tak, aby se klient cítil dobře a nebyla snižována jeho důstojnost.

 Nabízené činnosti denního stacionáře

            Služby jsou poskytovány v souladu s/se:

Nabízené aktivity:

Socioterapeutické činnosti – Nácvik nákupů, úklidů, vaření, Nácvik péče o domácnost

Podpora při sportovních aktivitách

Muzikoterapie

Zahradní práce

Nácvik šití

Hiporehabilitace

 

Fakultativní činnosti nejsou účtovány.

Aktuální ceník služeb je zveřejněn na webu URL: http://www.klubklokanek.eu

Nabízené činnosti jsou klientům účtovány po minutách.

 Jednání se zájemcem o službu

- S každým zájemcem o sociální službu je jednáno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků,     s přihlédnutím k možnostem organizace.

- Pokud není uživatel schopen verbální komunikace, využívají se jiné možnosti komunikace (kývnutí hlavou, projev libosti či nelibosti zvukem, obrázky apod.) a přítomnost pečující osoby.

- Zájemce je seznámen s provozem stacionáře a se službami, které mu můžeme nabídnout         a ceníkem služeb. Následně je se zájemcem provedena prohlídka prostor po zařízení.

 

Fáze jednání se zájemcem o službu

Probíhá telefonicky, e-mailem, osobní návštěvou. Domluveno místo jednání se zájemcem      o službu – může to být v rodině, v prostorách stacionáře, případně na místě, které zájemce určí.

Před samotným sociálním šetřením zjišťujeme, zda žadatel spadá do cílové skupiny (lékařské zprávy vyžadujeme jen, pokud není přítomnost mentálního postižení zjevná). Ověříme si omezení ve svéprávnosti u dospělých žadatelů, při omezení žádáme předložení Listiny o jmenování opatrovníka. U dětských žadatelů ve většině případů vyžadujeme přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. V případě soudem stanovených opatření (např. střídavá péče), musí být přítomni oba zákonní zástupci.

Při samotném jednání se zájemcem vhodně představíme sociální službu a běžné činnosti denního stacionáře. Předběžně se domluvíme na činnostech, které by žadatele zajímali. Ověříme možnost navštěvování jednotlivých činností vzhledem k objednávce ostatních uživatelů a s ohledem na okamžitou kapacitu služby. Na základě tohoto nabídneme možnosti návštěv.

            Na základě jednání potom zjišťujeme, zda žadatel souhlasí s docházením do sociální služby. V případě, že je vysloven nesouhlas, jednání se zájemcem o službu končí. Nepřistupujeme k dalšímu sociálnímu šetření. Jednání se zájemcem se může konat i opakovaně, pokud nás žadatel, opatrovník, zákonný zástupce znovu kontaktuje.

Pokud žadatel souhlasí s docházením do stacionáře, tak je přistoupeno k sociálnímu šetření.

Sociální šetření:

Sociální šetření se zájemcem o službu slouží jako první podklad pro uzavření Smlouvy          o poskytování sociální služby a jako základ Individuálního plánu uživatele.

Zjišťujeme osobní údaje zájemce o službu, opatrovníka, zákonného zástupce. Mapujeme nepříznivou sociální situaci a možný nástup do stacionáře. Zajímají nás přirozené zdroje podpory,       jejich možné zapojení do plánování služeb - např. možnost vyzvednutí žadatele ze stacionáře. V údajích pro poskytování služby zjišťujeme pravidla náležitého dohledu ve vnitřních a vnějších prostorech, důležité informace a pravidla komunikace.

Dle zjištěných informací, stanovíme předpokládané úkony poskytované služby a definici cíle spolupráce. Na základě předpokládaných úkonů poskytované služby, určíme i přibližnou měsíční cenu za služby.

Po uzavření sociálního šetření je zájemce, opatrovník, zákonný zástupce seznámen               se vzorem Smlouvy o poskytování sociální služby, včetně přílohy.

Uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby:

Nejprve je vypracována Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby.

Je stanovena objednávka časové dostupnosti služby a datum započetí poskytování.

Definována je rovněž objednávka služeb dle základních činností pro poskytování sociálních služeb v denních stacionářích a forma úhrady.

Zde může dojít k omezení časové dostupnosti stacionáře, a to z důvodu naplnění okamžité kapacity na jednotlivých činnostech.

Např. muzikoterapie je již dopředu obsazena objednávkou 8 uživatelů. Tím je naplněna registrovaná okamžitá kapacita stacionáře, nelze tedy v Dohodě úkon muzikoterapie sjednat. V případě přetrvávajícího zájmu, je možno úkon nabízet při uvolnění okamžité kapacity činnosti, případně Dohodu aktualizovat, pokud se kapacita dlouhodobě uvolní.

Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby (dále jen Dohoda) je pouze rámcovým dokumentem, který slouží k rozložení klientů na službu v rámci okamžité kapacity stacionáře dle registrace. V případě náhlé potřeby, jsou v rámci okamžité kapacity poskytovány základní činnosti v plném rozsahu dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/20008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příklad: Uživatel je naprosto soběstačný v úkonech osobní hygieny – nemá úkon sjednán v Dohodě. Dojde-li však u něj k přechodnému zhoršení zdravotního stavu (zlomená ruka), v tomto případě poskytujeme úkon, dle potřeb uživatele, i když není sjednán. Při přechodné potřebě není nutné Dohodu aktualizovat. Pokud je změna trvalého charakteru musí být Dohoda aktualizována.

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána vždy za přítomnosti žadatele, opatrovníka, zákonného zástupce. Je předkládána ve dvou vyhotoveních a za její obsahovou správnost je odpovědný sociální pracovník pověřený uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytování sociální služby je podepsána vždy žadatelem, pokud je to možné, zástupcem žadatele (opatrovník, zákonný zástupce) a ředitelem Denního stacionáře Klokan, případně pověřeným zástupcem na základě ověřené plné moci.

 Odmítnutí zájemce o službu a možné omezení v dostupnosti stacionáře

 

Omezení v dostupnosti Denního stacionáře Klokan je možné pouze z důvodů naplnění okamžité kapacity na činnostech.

 

Zájemce o sociální službu Denního stacionáře Klokan lze odmítnout jen v případech:

  1. Žadatel o službu nespadá do cílové skupiny dle registrace (osoby s mentálním postižením).

Zjišťováno ještě před sociálním šetřením. Pokud žadatel nespadá do cílové skupiny je ukončeno jednání se zájemcem o službu. Odmítnutí evidujeme pouze pro statistické účely.

  1. Žadatel požaduje služby, které denní stacionář neposkytuje.

Zjišťováno během sociálního šetření. Žadatel požaduje služby nad rámec základních činností pro denní stacionáře (např. pobytovou službu, terénní služby). Jednání se zájemcem je ukončeno.

Jsou poskytnuty informace v rámci základního sociálního poradenství (nabídka vhodných služeb, vyhledání a předání kontaktů). Odmítnutí evidujeme pouze pro statistické účely.

  1. V případě naplnění kapacity.

Kapacita stacionáře je sledována na jednotlivé plánované činnosti. Je sledován okamžitý počet uživatelů ve službě. Při naplnění kapacity jednotlivých činností jsou nabízeny jiné volné kapacity. Při naplnění kapacity stacionáře je žadatel odmítnut. Odmítnutí je evidováno, včetně zájmu                 o činnosti stacionáře. V případě dlouhodobého uvolnění kapacity na požadované činnosti je zájemce neprodleně kontaktován.

 Stížnosti:

  1. Stížnost na služby poskytované denním stacionářem mohou podávat uživatelé služeb, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci a osoby, které si uživatelé zvolí (tj. osoby, které uživatelé požádají o podání stížnosti za jejich osobu).

 

Předmětem stížnosti může být i problém mimo zařízení (např. fyzické bariéry pro pohyb v okolí zařízení apod.).

  1. Stížnost je jakékoliv projevení nespokojenosti při poskytování sociální služby.

Každý projev nespokojenosti je vnímán jako podnět ke zlepšení poskytování služby.

Sociální pracovník a ředitel vyhodnotí každý případ a stanoví, zda se jedná o podnět ke zlepšení sociální služby, nebo stížnost.

Je zpracován zápis do záznamů v individuálním plánu a je řešen při poradách a aktualizacích individuálního plánování.

Řešena je vedoucím služby a v případě potřeby ředitelem organizace.

Z ústních stížností je pořízen zápis.

Každá stížnost je evidována v evidenci stížností. Evidence obsahuje datum přijetí stížnosti, způsob řešení, způsob odpovědi, předání k řešení jiné instanci.

 Prostředí

Celý stacionář je koncipován jako domácnost pro klienty.

Tento fakt je důležitý z hlediska zapojování klientů do běžného života.

Provoz stacionáře by se měl v co největší míře přiblížit běžnému standardu bydlení. V co největší míře

reflektovat potřeby klientů.

Slouží k provádění většiny běžných denních činností a stravování klientů i pracovníků.

Vybavena je běžnými elektrospotřebiči a potřebami pro nácvik vaření.

Slouží k provádění terapeutických činností a odpočinku klientů.

Je také uzpůsobena jako školící místnost.

Místnost zároveň slouží jako intimní. Zde se provádí balení inkontinentních klientů.

Vedlejší provozní a pomocné místnosti:

Hygienické vybavení:

 

 

Účinnost dokumentu od:                   1.6.2021

tum:                                                5.5.2021

Schválil:                                           Bc. Petr Jakl – ředitel

 

Základní poradenství

-  Základní sociální poradenství poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. 

-    Základní sociální  poradenství obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.   Služba se poskytuje bezúplatně.

-  Pracoviště pro základní sociální poradenství je umístěno v bezbariérovém objektu Janderova 436, Hořice

-  Základní sociální poradenství je poskytováno ambulantně 

-   Pracoviště je vybaveno standardní kancelářskou technikou a je přizpůsobeno potřebám osob se zdravotním postižením.

-    V rámci základního sociálního poradenství jsou uživateli a jejich zákonným zástupcům poskytnuty všechny relevantní informace směřující k řešení jeho sociální situace prostřednictvím sociální služby včetně informace o možnosti výběru druhu sociálních služeb podle jeho potřeb a o jiných formách pomoci, které jsou upraveny v ČR příslušnými právními předpisy.

-   Cílem poradenství je využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě jak u zdravotně postižených dětí a mládeže, tak i u jejich rodin.

- Naší snahou  je všemi prostředky přispět k tomu, aby rodina se zdravotně postiženým nebo samotná zdravotně postižená osoba získala všechny možné informace umožňující optimální vyřešení sociální situace a zařazení do života zdravé společnosti.

 

S důvěrou se můžete obrátit na našeho sociálního pracovníka Bc. Petra Jakla na tel. č. 725 977 228

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Kola – Luňák, Hořice

Děkujeme za podporu

Nová vinotéka, Hořice

Děkujeme za podporu

Pilulka Lékárna, Hořice

Děkujeme za podporu

Pivovar JungBerg, s.r.o., Hořice

Děkujeme za podporu

Potraviny Švamberk, Hořice

Děkujeme za podporu

Tabák Traficon, Hořice

Děkujeme za podporu

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky