Sociální služby

Poslání

V průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas. 

Cílová skupina

Osoby s mentálním  postižením 

Věková struktura cílové skupiny

Osoby ve věku od 11 let

Základní činnosti poskytované služby

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy,

- rozvíjení sociálních vztahů a kompetencí uživatelů

  (nácvik komunikace v modelových situacích např. u lékaře, v obchodě, na úřadech,řešení partnerských a mezilidských vztahů apod.)

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 

 Forma poskytování

Ambulantní

Místo poskytované služby

 Janderova 436, 508 01 Hořice 


Stanovená okamžitá kapacita

Okamžitá kapacita sociální služby 6 uživatelů z toho max. 3 uživatelé s vysokou mírou podpory

Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.

Klademe velký důraz na individuální přístup ke klientům.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, pokud to bude možné, rádi Vám vyhovíme. 

 

Dostupnost sociální služby


Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 16.00
Středa 7.00 - 16.00
Čtvrtek 7.00 - 16.00
Pátek 7.00 - 11.00 určeno pro jednání se zájemcem o službu, sociální šetření a administraci služby

ředitel 

Bc. Petr Jakl

tel:       725 977 228

e-mail: jakl@klubklokanek.eu

Základní poradenství

-  Základní sociální poradenství poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. 

-    Základní sociální  poradenství obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.   Služba se poskytuje bezúplatně.

-  Pracoviště pro základní sociální poradenství je umístěno v bezbariérovém objektu Janderova 436, Hořice

-  Základní sociální poradenství je poskytováno ambulantně 

-   Pracoviště je vybaveno standardní kancelářskou technikou a je přizpůsobeno potřebám osob se zdravotním postižením.

-    V rámci základního sociálního poradenství jsou uživateli a jejich zákonným zástupcům poskytnuty všechny relevantní informace směřující k řešení jeho sociální situace prostřednictvím sociální služby včetně informace o možnosti výběru druhu sociálních služeb podle jeho potřeb a o jiných formách pomoci, které jsou upraveny v ČR příslušnými právními předpisy.

-   Cílem poradenství je využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě jak u zdravotně postižených dětí a mládeže, tak i u jejich rodin.

- Naší snahou  je všemi prostředky přispět k tomu, aby rodina se zdravotně postiženým nebo samotná zdravotně postižená osoba získala všechny možné informace umožňující optimální vyřešení sociální situace a zařazení do života zdravé společnosti.

 

S důvěrou se můžete obrátit na našeho sociálního pracovníka Bc. Petra Jakla na tel. č. 725 977 228

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky