Sociální služby

 Popis realizace činností Denního stacionáře Klokan

Poslání

Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

 

Cíle

Cílem organizace je nadále hledat možnosti zapojení organizace do struktury sociálních služeb v Hořicích.

Cílem služby je:

 

Dostupnost sociální služby

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Pondělí            7.00 – 18.00

Úterý               7.00 – 18.00

Středa             7.00 – 18.00

Čtvrtek            7.00 – 18.00

Pátek               7.00 – 18.00

 

Provozní doba pro dětskou skupinu

Pondělí:           7:00 - 18:00

Úterý:              7:00 - 18:00

Středa:            7:00 - 18:00

Čtvrtek:           7:00 - 18:00

Pátek:              7:00 - 18:00

 

Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita sociální služby 16 uživatelů.

Z toho:

Okamžitá kapacita pro denní stacionář 8 uživatelů, z toho max. 4 klienti s vysokou mírou podpory. Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min. podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.

Okamžitá kapacita samostatné dětské skupiny 8 uživatelů od 7 do 15 let.

 

Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci

Cílová skupina klientů: Osoby s mentálním postižením, včetně osob s PAS.

Věková kategorie klientů: Osoby ve věku od 7 let.

 

Principy poskytování služby

 

Poskytované služby

V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 

Fakultativní činnosti nejsou účtovány.

Aktuální ceník služeb je zveřejněn na webu URL: http://www.klubklokanek.eu

Nabízené činnosti jsou klientům účtovány po minutách.

 

Služba je poskytována v souladu s platnou legislativou zejména:

A na základě osobních potřeb uživatelů, jejich osobních cílů specifikovaných v individuálním plánu.

Jednání se zájemcem o službu

Nejčastěji je první kontakt realizován osobně či telefonicky. Zájemce o službu však může využít i elektronickou nebo písemnou komunikaci. O poskytnutí informací o službě žádají nejvíce rodinní příslušníci, kteří zajišťují celodenní komplexní péči.

Sociální pracovník denního stacionáře Klokan o.p.s. (dále jen DS Klokan) poskytne základní informace o službě a poskytuje základní sociální poradenství, které má za úkol pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klienta. S každým zájemcem o sociální službu je jednáno individuálně, dle jeho potřeb a požadavků, s přihlédnutím k možnostem organizace. Zájemce je seznámen s provozem DS Klokan, se službami, které mohou být nabídnuty a s ceníkem služeb. Následně je se zájemcem provedena prohlídka prostor po zařízení.

Pokud není uživatel schopen verbální komunikace, využívají se jiné možnosti komunikace (kývnutí hlavou, projev libosti či nelibosti zvukem, obrázky apod.) a přítomnosti doprovázející osoby.

 

Fáze jednání se zájemcem o službu

První kontakt:

Jak již bylo výše uvedeno, probíhá prvotní kontakt telefonicky, e-mailem i osobní návštěvou.

Jednání se zájemcem o službu:

Před samotným sociálním šetřením je nutné zjistit, zda žadatel spadá do cílové skupiny (lékařské zprávy jsou vyžadovány jen tehdy, není-li zjevná přítomnost mentálního postižení). U dospělých žadatelů je zjišťováno případné omezení způsobilosti v právních úkonech (předložení rozhodnutí soudu o druhu omezení způsobilosti v právních úkonech a listiny o ustanovení opatrovníka). U dětských žadatelů ve většině případů vyžadujeme přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. V případě soudem stanovených opatření (např. střídavá péče), musí být přítomni oba zákonní zástupci.

Při samotném jednání se zájemcem je vhodně představena sociální služba a běžné činnosti denního stacionáře. Předběžně jsou domluveny činnosti, o které by měl žadatel zájem. Vždy je nutné ověřit možnost navštěvování jednotlivých činností, vzhledem k objednávce ostatních uživatelů s ohledem na okamžitou kapacitu služby. Na základě tohoto nabídneme možnosti návštěv.

V průběhu jednání se zájemcem o službu, je respektována osobnost žadatele. Sociální pracovník, který vede rozhovor se vyhýbá familiárním výrazům (např.: „stacík“ na místo denní stacionář), též se vyhýbá zdrobnělinám a infantilním termínům.  Celkové vedení komunikace je však uzpůsobeno, tak, aby pro zájemce byly informace podávány srozumitelně (např. pomocí obrázků, piktogramů). Jednání se zájemcem o službu není časově omezeno, aby se zájemce ani pracovník necítil pod tlakem. Tempo rozhovoru je uzpůsobeno možnostem klienta a jeho případného rozhovoru. Zájemce o službu je rovnocenným partnerem při jednání o službě samotné.

Cílem jednání se zájemcem o službu je najít takové řešení nepříznivé sociální situace, aby klient mohl co nejdéle využívat terénní, případně ambulantní sociální služby, přičemž se nepředpokládá ztráta jeho stávající soběstačnosti.

Na základě jednání potom zjišťujeme, zda žadatel souhlasí s docházením do sociální služby. V případě, že je vysloven nesouhlas, jednání se zájemcem o službu končí. Nepřistupujeme k dalšímu sociálnímu šetření. Jednání se zájemcem se může konat i opakovaně, pokud nás žadatel, opatrovník, zákonný zástupce znovu kontaktuje.

Pokud žadatel souhlasí s docházením do stacionáře, tak je přistoupeno k sociálnímu šetření.

 

Žádost o poskytnutí sociální služby:

Již při prvotním jednání zájemce o službu, může být projeven zájem o podání žádosti. Stejně tak si zájemce může podání žádosti rozmyslet a podat ji až po získání všech, pro něj zásadních informací.

 Žádost je podávána na předem připraveném tiskopise v papírové podobě. V případě, že je zájemce o službu omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je nutné doložit kopii rozhodnutí soudu nejdéle v den uzavření smlouvy. Žádost je také možné získat na webových stránkách DS Klokan, záložka dokumenty (http://www.klubklokanek.eu).

 Náležitosti žádosti jsou:

 

Žádost o poskytování sociální služby musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele, pokud není ze zdravotních důvodů indisponován. Přijetí žádosti však není podpisem podmíněno, vůli klienta k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby ověřuje sociální pracovník na sociálním šetřením.

V případě, že žádost není kompletně vyplněna, je zájemce telefonicky nebo písemně vyzván k doplnění informací. V případě, že chybějící informace nejsou dodány ve stanovené lhůtě, je žádost vyřazena. Tato informace je žadateli sdělena dopisem. 

Sociální šetření:

Sociální šetření se zájemcem o službu je provedeno do 15 dnů od podání žádosti. Je to první podklad, který slouží pro uzavření Smlouvy Sociální šetření je předem telefonicky domluveno se zájemcem o službu, případně s jeho zákonným zástupcem. Žadatel je vždy přítomen rozhovoru, aby se předešlo situaci „o žadateli bez žadatele“.

Cílem sociálního šetření je definovat potřeby, které budou saturovat potřeby žadatele v DS Klokan. Jsou zjišťovány další zdroje, které může žadatel o službu využít při plánování služby – např. vyzvednutí žadatele ze stacionáře.

Sociální šetření je vedeno rozhovorem s žadatelem o službu, případně jeho opatrovníkem či pečující osobou i pozorováním. Sociální šetřeno může být vedeno v prostředí DS Klokan, případně v přirozeném prostředí žadatele a ve výjimečných případech na jiném místě, které je domluveno s žadatelem o službu.

V průběhu sociálního šetření sociální pracovník vyplňuje sociální dotazník přičemž zároveň ověřuje informace, uvedené v žádosti o poskytnutí služby. Zároveň je znovu ověřuje zájem žadatele o poskytnutí služby. Žadateli o službu jsou poskytovány informace, které mu pomáhají k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Žadateli je popsán princip fungování služby, nabídka činností, které může žadatel v DS Klokan využívat. Pokud to dovolí personální kapacita a prostory DS Klokan, může žadatel vznést požadavky na činnosti, které DS Klokan neposkytuje. V údajích pro poskytování služby jsou také zjišťovány pravidla náležitého dohledu ve vnitřních a vnějších prostorech, důležité informace a pravidla komunikace. Dle zjištěných informací, lze stanovit předpokládané úkony poskytované služby a definici cíle spolupráce. Dalším cílem je zjistit schopnost sebeobsluhy žadatele, aby nedocházelo v průběhu poskytnutí služby k „přepečovávání“ žadatele, ale aby byly v maximální možné míře zachovány a rozvíjeny jeho schopnosti.

V případě, že má žadatel problémy s komunikací, je vhodné, aby při šetření byla přítomna osoba, která zná daná komunikační specifika žadatele a dokáže informace zprostředkovat jak žadateli, tak sociálnímu pracovníkovi, který vede šetření.

Součástí sociálního šetření je prohlídka prostor DS Klokan, kde se služba poskytuje. Pokud je sociální šetření prováděno mimo prostory DS Klokan, je žadateli poskytnuta fotodokumentace prostorů DS Klokan. Na základě předpokládaných úkonů poskytované služby, určíme i přibližnou měsíční cenu za služby. Žadateli je také předán ceník za poskytované služby.

V případě neschopnosti podpisu dospělého klienta, předává sociální pracovník žadateli informace, jak postupovat při uzavření smlouvy. Žadatel o službu je seznámen se vzorem smlouvy o poskytnutí služby, včetně příloh.

Pravdivost získaných informací je stvrzena podpisy žadatele/jeho zástupce a sociálního pracovníka, provádějícího šetření.

Na konci sociálního šetření je žadatel seznámen s dalším postupem zpracování jeho žádosti. Výsledek sociálního šetření je zpracován v programu Cygnus2, vytisknut a založen do složky evidence žadatelů o službu. Pokud je volná kapacita je domluven datum, od kterého může klient využívat služeb DS Klokan a datum uzavření smlouvy. V případě, že je naplněna kapacita klientů, je žadatel písemně informován o zařazení jeho žádosti do evidence žadatelů o službu. Pokud žadatel o službu není cílovou skupinou DS Klokan, je o této skutečnosti také písemně vyrozuměn.  Písemné vyrozumění je odesláno na adresu, kde se žadatel o službu skutečně zdržuje do 15 dnů od provedení sociálního šetření. O přijetí žadatele do služby rozhoduje ředitel organizace, sociální pracovník a vedoucí služby.

 

Důvody odmítnutí služby

Důvody odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytnutí služby jsou legislativně vymezeny v § 91 odst. 3 zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 Pokud poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí služby, je o tom žadatel písemně vyrozuměn ve lhůtě 15 dnů od provedení sociálního šetření (případně do 15 dnů ode dne podání žádosti, pokud žadatel není cílovou skupinou poskytovatele služby). Dopis je odeslán na adresu, kterou žadatel uvedl v žádosti jako adresu, kde se skutečně zdržuje. Žádost je také vyřazena z elektronické evidence vedené v programu Cygnus2.

 

Přijetí žadatele

Přestože žadatel o službu splňuje podmínky přijetí, ale DS Klokan službu nemůže službu poskytnout z důvodu naplněné kapacity, je o tom žadatel vyrozuměn dopisem ve lhůtě 15dnů ode dne provedení sociálního šetření. Žádost je nadále vedena jako aktivní v evidenci žadatelů o poskytnutí služby. Tato evidence je vedena v papírové i elektronické podobě v programu Cygnus2.

Pokud dojde k výrazným změnám, vyhrazuje si poskytovatel služby právo provést nové sociální šetření a aktualizovat informace o klientovi.

 

Evidence žadatelů o službu

Žádosti o přijetí do služby jsou evidovány v elektronické podobě v programu Cygnus2. Papírová podoba žádostí je vedena u sociálního pracovníka v evidenci přijatých žádostí, kdy má být provedeno sociální šetření a v evidenci schválených žádostí, kde již bylo sociální šetření provedeno.

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce má právo komunikovat se sociálním pracovníkem a průběžně doplňovat informace o nepřiznivé sociální situaci ve které se ocitl.  Tyto informace sociální pracovník doplňuje do programu Cygnus2, kde je vedena elektronická dokumentace žadatelů o přijetí.

 V případě, že se v DS Klokan uvolní místo pro přijetí dalšího klienta, je nový klient vybrán ve lhůtě 5 dnů od uvolnění kapacity. O přijetí klienta rozhoduje ředitel organizace, sociální pracovník a vedoucí služby.

 Jestliže od provedeného sociálního šetření uplyne lhůta delší než 1 rok, vyhrazuje si poskytovatel služby provést druhé sociální šetření ve kterém si aktualizuje informace o klientovi. Pro druhé sociální šetření platí stejná pravidla jako u prvotního.

 

Uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby:

Nejprve je vypracována Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby. Je stanovena objednávka časové dostupnosti služby a datum započetí poskytování. Definována je rovněž objednávka služeb dle základních činností pro poskytování sociálních služeb v denních stacionářích a forma úhrady.

Zde může dojít k omezení časové dostupnosti stacionáře, a to z důvodu naplnění okamžité kapacity na jednotlivých činnostech. Např. muzikoterapie je již dopředu obsazena objednávkou 8 uživatelů. Tím je naplněna registrovaná okamžitá kapacita stacionáře, nelze tedy v Dohodě úkon muzikoterapie sjednat. V případě přetrvávajícího zájmu, je možno úkon nabízet při uvolnění okamžité kapacity činnosti, případně Dohodu aktualizovat, pokud se kapacita dlouhodobě uvolní.

 

Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby (dále jen Dohoda) je pouze rámcovým dokumentem, který slouží k rozložení klientů na službu v rámci okamžité kapacity stacionáře dle registrace. V případě náhlé potřeby, jsou v rámci okamžité kapacity poskytovány základní činnosti v plném rozsahu dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a vyhlášky č. 505/20008 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů.

Příklad: Uživatel je naprosto soběstačný v úkonech osobní hygieny – nemá úkon sjednán v Dohodě. Dojde-li však u něj k přechodnému zhoršení zdravotního stavu (zlomená ruka), v tomto případě poskytujeme úkon, dle potřeb uživatele, i když není sjednán. Při přechodné potřebě není nutné Dohodu aktualizovat. Pokud je změna trvalého charakteru musí být Dohoda aktualizována.

 

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána vždy za přítomnosti žadatele, případně zákonného zástupce. Má-li žadatel stanoveného zákonného zástupce je jednání se zájemcem o službu vedeno tak, aby byl žadatel jeho součástí.  Smlouva je předkládána ve dvou vyhotoveních a za její obsahovou správnost je odpovědný sociální pracovník pověřený uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytování sociální služby je podepsána žadatelem; pokud je to možné, zástupcem žadatele (opatrovník, zákonný zástupce) a ředitelem Denního stacionáře Klokan, případně pověřeným zástupcem na základě ověřené plné moci.

   

Stížnosti

Stížnost na služby poskytované denním stacionářem mohou podávat uživatelé služeb, jejich opatrovníci, rodinní příslušníci a osoby, které si uživatelé zvolí (tj. osoby, které uživatelé požádají o podání stížnosti za jejich osobu).

Stížnost je jakékoliv projevení nespokojenosti při poskytování sociální služby. Každý projev nespokojenosti je vnímán jako podnět ke zlepšení poskytování služby. Sociální pracovník a ředitel vyhodnotí každý případ a stanoví, zda se jedná o podnět ke zlepšení sociální služby, nebo stížnost.

 

Podnět = projevení nespokojenosti s poskytováním služby. Je zpracován zápis do záznamů v individuálním plánu a je řešen při poradách a aktualizacích individuálního plánování.

 Stížnost může být podána na jednání pracovníků, klientů, nedostatky prostředí, nedostatky vyúčtování a úhrad služby. Řešena je vedoucím služby a v případě potřeby ředitelem organizace. Z ústních stížností je pořízen zápis. Každá stížnost je evidována v evidenci stížností. Evidence obsahuje datum přijetí stížnosti, způsob řešení, způsob odpovědi, předání k řešení jiné instanci.

 

Adresa

Telefonní kontakt; E-mail

Odpovědný pracovník

Denní stacionář Klokan

Janderova 436

508 01 Hořice

Tel.:        725 977 228

E-mail:   jakl@klubklokanek.eu

 

Tel.:        771 189 466

E-mail:   ersilova@klubklokanek.eu

 

Tel.:        771 197 444

E-mail:  engova@klubklokanek.eu

Bc. Petr Jakl

Ředitel

 

Zuzana Eršilová

Sociální pracovník

 

Kristýna Engová

Vedoucí služby

Městský úřad Hořice

Nám. Jiřího z Poděbrad 342

508 01 Hořice

Tel.:       492 105 468

E-mail: raisova@horice.org

Bc. Vendulka Raisová

Vedoucí odboru

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ČSA 408

500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 817 320

e-mail:j.vitvar@kr-kralovehradecky.cz

Ing., Mgr. Jiří Vitvar.

Vedoucí oddělení

Sídlo Kanceláře Veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

+ 420 542 542 888

E-mail: podatelna@ochránce.cz

JUDr. Stanislav Křeček

Veřejný ochránce práv

 

Prostředí

Celý stacionář je koncipován jako domácnost pro klienty.

Tento fakt je důležitý z hlediska zapojování klientů do běžného života. Provoz DS Klokan by se měl v co největší míře přiblížit běžnému standardu bydlení. V co největší míře reflektovat potřeby klientů. Většina místností je vybavena kompenzačními pomůckami pro klienty s problémy v mobilitě.

 

Vedlejší provozní a pomocné místnosti:

 

Hygienické vybavení:

 

Zpracoval:                                           Bc. Petr Jakl

Účinnost dokumentu od:                      1.11.2020

Datum:                                               28.5.2020

Schválil:                                              Bc. Petr Jakl – ředitel

 

Základní poradenství

-  Základní sociální poradenství poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. 

-    Základní sociální  poradenství obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.   Služba se poskytuje bezúplatně.

-  Pracoviště pro základní sociální poradenství je umístěno v bezbariérovém objektu Janderova 436, Hořice

-  Základní sociální poradenství je poskytováno ambulantně 

-   Pracoviště je vybaveno standardní kancelářskou technikou a je přizpůsobeno potřebám osob se zdravotním postižením.

-    V rámci základního sociálního poradenství jsou uživateli a jejich zákonným zástupcům poskytnuty všechny relevantní informace směřující k řešení jeho sociální situace prostřednictvím sociální služby včetně informace o možnosti výběru druhu sociálních služeb podle jeho potřeb a o jiných formách pomoci, které jsou upraveny v ČR příslušnými právními předpisy.

-   Cílem poradenství je využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě jak u zdravotně postižených dětí a mládeže, tak i u jejich rodin.

- Naší snahou  je všemi prostředky přispět k tomu, aby rodina se zdravotně postiženým nebo samotná zdravotně postižená osoba získala všechny možné informace umožňující optimální vyřešení sociální situace a zařazení do života zdravé společnosti.

 

S důvěrou se můžete obrátit na našeho sociálního pracovníka Bc. Petra Jakla na tel. č. 725 977 228

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Nová vinotéka, Hořice

Děkujeme za podporu

Pilulka Lékárna, Hořice

Děkujeme za podporu

Pivovar JungBerg, s.r.o., Hořice

Děkujeme za podporu

Potraviny Švamberk, Hořice

Děkujeme za podporu

Tabák Traficon, Hořice

Děkujeme za podporu

Cukrárna Laušman, Miletín

Děkujeme za podporu

de-park s.r.o., Miletín

Děkujeme za podporu

Mýdlárna Rozmarýnka, Řečice

Děkujeme za podporu

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

MAS Podchlumí

Děkujeme za podporu

Mototiger - Miletín

Děkujeme za podporu

PrimaDrogerie - Hořice

Děkujeme za podporu

Drogerie Teta Hořice

Děkujeme za podporu

Replac Hořice

Děkujeme za podporu

Papírnictví Svoboda - Hořice

Děkujeme za podporu

Vinotéka na rohu - Eva Vokatá

Děkujeme za podporu

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky